عضو و سرمایه در تعاونی


در این دوره چه میآموزیم؟

مختصری درباره این دوره:

عضو و سرمایه یکی از دوره هایی است که شما را با بخشی از موضوعات مالی در حوزه تعاونی‌ها آشنا می‌سازد. برای عضویت در تعاونی‌ها با فرم‌های مربوطه باید عضویت‌ها ثبت گردد که توضیحات آن در دوره صورت گرفته است. مواردی را هم برای خروج از عضویت توضیح داده شده است. به عنوان مثال به موجب ماده ۱۴ قانون بخش تعاون کشور هنگام فوت یکی از اعضای تعاونی ورثه الزام به رعایت و موارد و قوانین تعاونی را ندارند پس فرد به صورت خودکار از عضویت تعاونی خارج می‌گردد. در جلسه رسمی مجمع عمومی هم تصمیمات اصلی در رابطه با تعاونی گرفته خواهد شد که یکی از این تصمیمات موارد عضویت فرد در تعاونی است. به عنوان مثال در اولین جلسه مجمع عمومی اساسنامه با موافقت دو سوم اعضاء تشکیل می‌شود و اعضایی که در همان جلسه اعضایی که با این موضوع مخالفت دارند در اینجا می‌توانند خارج شده و عضویت آنها از شرکت تعاونی خط خواهد خورد.

  • توضیحات دوره
  • اطلاعات دوره
  • گواهینامه دوره

توضیحات کامل دوره عضو و سرمایه در تعاونی:

عضو و سرمایه در تعاونی

عضو و سرمایه یکی از دوره‌هایی است که شمارا با بخشی از موضوعات مالی در حوزه تعاونی‌ها آشنا می‌سازد. برای عضویت در تعاونی‌ها با فرم‌های مربوطه باید عضویت‌ها ثبت گردد که توضیحات آن در دوره صورت گرفته است. مواردی را هم برای خروج از عضویت توضیح داده‌شده است. به‌عنوان‌مثال به‌موجب ماده ۱۴ قانون بخش تعاون کشور هنگام فوت یکی از اعضای تعاونی ورثه الزام به رعایت و موارد و قوانین تعاونی را ندارند پس فرد به‌صورت خودکار از عضویت تعاونی خارج می‌گردد. در جلسه رسمی مجمع عمومی هم تصمیمات اصلی در رابطه با تعاونی گرفته خواهد شد که یکی از این تصمیمات موارد عضویت فرد در تعاونی است. به‌عنوان‌مثال در اولین جلسه مجمع عمومی اساسنامه با موافقت دوسوم اعضاء تشکیل می‌شود و اعضایی که در همان جلسه اعضایی که با این موضوع مخالفت دارند در اینجا می‌توانند خارج‌شده و عضویت آن‌ها از شرکت تعاونی خط خواهد خورد. یکی دیگر از مواردی که توسط هیئت‌مدیره در مجمع موردبررسی قرار می‌گیرد عدم توجه به اخطارهایی است که به فرد به‌صورت کتبی داده می‌شود و فردی که عضویت در شرکت تعاونی دارد نسبت به اخطارهای داده‌شده بی‌تفاوت بوده و در مجمع حضور پیدا نکند. در این صورت هم هیئت‌مدیره می‌تواند درخواست اخراج عضو را ارائه دهد و با تصویب در مجمع این اخراج صورت می‌گیرد. یکی دیگر از موارد بررسی‌شده بند ۳ ماده ۱۳ قانون تعاون می‌باشد که می‌گوید هرگاه عضو مرتکب اعمالی شود که موجب زیان مادی شرکت تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران کند یعنی شما برای زیان وارده یک سال به فرد فرصت دهید اما اقدامی نکند یا در توانش نباشد، از شرکت اخراج شده و فرصتی برای دفاع از عضویت خود نخواهد داشت. در قسمت دیگری از ماده ۱۳ قانون تعاون کشور صحبت می‌شود که هرگاه عضو مرتکب اعمالی گردد که در اثر آن به اعتبار شرکت تعاونی خدشه وارد شود هیئت‌مدیره می‌تواند او را از شرکت اخراج نماید. البته در این قسمت مهلتی به فرد داده نمی‌شود زیرا موضوع اعتبار شرکت بسیار مهم و حیاتی می‌باشد و می‌تواند ادامه فعالیت شرکت را دچار تزلزل نماید. یکی دیگر از مواردی که در این قسمت از قانون موردبررسی قرار می‌گیرد مربوط به رقابت ناسالم فرد با شرکتی تعاونی است که در آن عضویت دارد؛ یعنی هرگاه فرد مرتکب چنین اعمالی شود بازهم هیئت‌مدیره می‌تواند با بررسی شرایط نسبت به ادامه عضویت وی تصمیم‌گیری نماید. در برخی از موارد ترک عضویت از افراد دیده می‌شود. ترک عضویت از سمت افراد عضو تعاونی به معنی عدم شرکت در مجامع یا هرگونه حضور در فعالیت‌های تعاونی به‌حساب می‌آید. البته قانون بخش تعاون در رابطه با ترک عضویت ساکت است و بیانه‌ای را هم ندارد البته می‌توان این موضوع را از بند ۲ ماده ۱۳ قانون بخش تعاون کشور استنتاج نمود و طبق این بند می‌توان در ۲ مرتبه اخطار کتبی را به فرد داده که این اخطارها به فاصله ۱۵ روز برای فرد صادر می‌شود و در صورت عدم توجه اقدامات بعدی که در محتوا به آن اشاره‌شده است انجام می‌پذیرد.

دیدگاه خود را درباره دوره عضو و سرمایه در تعاونی بنویسید:

دیدگاه شما

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید